Kiedy masz długi i zostają one przekazane firmie windykacyjnej, nie warto unikać kontaktu z windykatorem. To specjalista, którego zadaniem jest polubownie rozwiązać sprawę długu. Im szybciej stawisz czoła trudnościom, tym szybciej uzyskasz pomoc i poradzisz sobie z zadłużeniem. Nie obawiaj się kosztów windykacji. W większości przypadków pokrywa je wierzyciel.

Z tego materiału dowiesz się:

  • Co to jest windykacja?
  • Jak firma windykacyjna ściąga długi?
  • Kto pokrywa koszty windykacji?
  • Czy osoba fizyczna płaci za windykację?
  • Dla kogo stawowa opłata za windykację?

Problemy np. z opłaceniem rachunków i rosnące z tego tytułu zadłużenie może się zdarzyć każdemu. Często przyczyną jest zawiła sytuacja osobista lub nieszczęśliwe zdarzenie, np. utrata pracy, ciężki wypadek.

Dług to nie wstyd. Dlatego zacznij działać. Kiedy zadłużenie zostaje przekazane firmie windykacyjnej trzeba odłożyć na bok wszystkie stereotypy i współpracować.

Co to jest windykacja?

Windykacja nie istniałaby bez długu. Te zjawiska są ze sobą ściśle powiązane. Samo słowo pochodzi z łaciny i dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, czyli innymi słowy – procedurę odzyskiwania długów.

Jeśli dłużnik nie podejmuje kontaktu z wierzycielem, nie spłaca zobowiązania w określonym terminie, a nawet uchyla się od jego uregulowania, wówczas powstaje zaległość płatnicza i uruchamiane jest przez wierzyciela postępowanie windykacyjne. Jest to rodzaj polubownego załatwienia sprawy.

Jak firma windykacyjna ściąga długi?

Pierwszą czynnością jest zazwyczaj ponaglenie dłużnika do spłaty. Jednak zdarza się, że ten nie dysponuje środkami, żeby uregulować zadłużenie. W takiej sytuacji możliwe jest negocjowanie warunków spłaty i w konsekwencji podpisanie ugody.

Warto dodać, że negocjowanie z firmą windykacyjną formy i warunków spłaty (np. rozłożenie na raty), daje osobie zadłużonej szansę na polubowne i spokojne rozwiązanie sprawy długu, bez konieczności kierowania jej do sądu, a w konsekwencji do komornika.

Kto pokrywa koszty windykacji?

W przypadku windykacji polubownej  prowadzonej kosztami windykacji są np. koszty monitów i wezwań do zapłaty. Te opłaty ponosi wierzyciel, który domaga się swoich należności.

Jednak zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciele mają prawo do egzekwowania od dłużników tych należności. Jak informuje art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzyciel ma prawo do otrzymania rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu odzyskiwania należności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, rekompensata kosztów windykacji zależy od wartości świadczenia pieniężnego, które podlega egzekucji:

  • w przypadku długu do 5 000 zł rekompensata to 40 euro,
  • jeśli dług wynosi między 5 000 zł a 50 000 zł, to rekompensata wynosi 70 euro,
  • gdy dług ma wartość 50 000 zł albo więcej to rekompensata wynosi 100 euro.

Zgodnie z prawem, równowartości ustalane są zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez NBP oraz są doliczane do długu bez wezwania. Jeżeli koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają powyższe kwoty, to wierzyciel może uzyskać zwrot rzeczywistych wydatków w uzasadnionej wysokości.

Koszty windykacji sądowej czy komorniczej ponoszone są przez dłużnika, o ile ten jest wypłacalny i komornikowi uda się odzyskać pieniądze. W tekście mówimy o windykacji polubownej, czyli sytuacji, kiedy dłużnik chce współpracować z windykatorem i znaleźć rozwiązanie zanim sprawa trafi do sądu

Dla kogo ustawowa opłata za windykację?

W przypadku wierzytelności, które powstały w obrocie handlowym to wierzyciel obciąża kosztami dłużnika. Jest możliwe, jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

  • transakcja między wierzycielem i dłużnikiem została zawarta po 28 kwietnia 2013 roku, czyli po wejściu w życie ustawy regulującej te zależności;
  • obie strony są przedsiębiorcami, a dług powstał w wyniku wykonywania przez nich działalności gospodarczej.

Wówczas można żądać od dłużnika zapłaty tzw. rekompensaty za koszty odzyskania należności, której wysokość wynosi od 40 do 100 euro w zależności od kwoty długu oraz dodatkowych kosztów windykacji, o ile były one rzeczywiście poniesione i są uzasadnione.

Dlaczego windykacja jest korzystna?

Analizując wszystkie za i przeciw najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron jest windykacja polubowna. To najlepszy sposób na powolne, ale skuteczne wyjście ze spirali zadłużenia. Przede wszystkim jest szansą na spokojną spłatę np. w ratach, ale także pozwoli dłużnikowi uniknąć wpisu do baz informacji gospodarczej, co wiąże się z trudnością w otrzymaniu w przyszłości np. kredytu.

Windykacja to słowo, którego dłużnicy boją się zupełnie niepotrzebnie. Jej celem jest pogodzenie interesów obu stron – wierzyciela i dłużnika.

 

Sprawdź też: Co się bardziej opłaca – spłata długu w ratach czy jednorazowa?

Poleć artykuł