BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) – to instytucje uprawnione do gromadzenia informacji na temat osób i firm, w związku z ich aktualnymi zobowiązaniami finansowymi. Są instytucjami, do których zwracają się, np. banki lub operatorzy komórkowi, by zasięgnąć wiedzy na temat rzetelności płatniczej nowego klienta. Wpisanie do BIG informacji o zadłużeniu może utrudnić, np. zakupy na raty, zawarcie umowy abonamentowej lub otrzymanie kredytu.

BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny) – to specjalny dokument, w którym bank oświadcza, że dany klient zalega z niespłaconym kredytem. Bank nie musi udowadniać przed sądem wymagalności takiego zadłużenia. Taki dokument może być zastosowany jedynie wtedy, gdy wcześniej osoba lub firma zadłużona oświadczyła, że poddaje się egzekucji wierzytelności. W praktyce, zazwyczaj takie oświadczenie składa klient banku przy podpisywaniu umowy kredytowej z bankiem. Z ważnym BTE bank może rozpocząć procedurę egzekucji sądowej.

Cesja – przeniesienie praw do obsługi np. zadłużenia na inną instytucję. Operator komórkowy, może sprzedać wymagalne wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej. Wtedy podpisuje z nią umowę cesji. Od tego momentu, to firma windykacyjna staje się wierzycielem i będzie starać się odzyskać długi.

Dane wrażliwe – to dane osobowe podlegające szczególnej ochronie. Zalicza się do nich np. stan zdrowia, wyznanie, czy sympatie ideologiczne.

Dane osobowe – to taki zestaw danych, który umożliwia zidentyfikowanie osoby fizycznej. Oznacza to, że nawet jeśli z pozoru kilka danych nie umożliwia rozpoznania konkretnej osoby to, gdy zostaną ze sobą połączone, staną się zbiorem zawierającym dane osobowe. Na przykład: sam adres zamieszkania nie będzie daną osobową, ale w połączeniu z imieniem i nazwiskiem już tak. Kontrolą spraw związanych z prawidłowym zarządzaniem danymi osobowymi zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: http://www.giodo.gov.pl/

Egzekucja komornicza – może być zastosowana wtedy, gdy pomimo tego, że sąd nakazał spłatę zadłużenia firmie bądź zadłużonej osobie, a dłużnik nie wywiązał się z tego obowiązku. Egzekucją komorniczą zajmuje się profesjonalny urzędnik – komornik. Działa na podstawie wniosku od wierzyciela, w ramach nakazu zapłaty lub wyroku wydanego przez sąd w postępowaniu.

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką – w tym postępowaniu w pierwszej kolejności komornik zajmie się uzyskaniem środków do spłaty zadłużenia wobec wierzyciela, który był wpisany do księgi hipotecznej. Taki wierzyciel ma pierwszeństwo w tym postępowaniu dopiero, gdy zostanie spłacony, komornik zajmie się odzyskaniem wierzytelności na rzecz pozostałych w kolejce.

EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego, by przyspieszyć postępowania w prostych sprawach, gdzie nie trzeba przeprowadzać skomplikowanego postępowania dowodowego. Jest ono stosowane bardzo często w przypadku spraw związanych z roszczeniami pieniężnymi o nie wysokich kwotach. Wynikiem takiego postępowania może być elektroniczny nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty – jest to dokument, orzeczenie sądu wydawane na podstawie złożonego przez wierzyciela pozwu. Wydawany jest po odbyciu niejawnego posiedzenia sądu, bez udziału stron. Pozwany otrzymuje od sądu informacje o obowiązku zapłaty na rzecz wierzyciela lub złożeniu do sądu sprzeciwu w wyznaczonym terminie.

Ocena Ryzyka Kredytowego – kredytodawca np. bank dokonuje oceny, czy wnioskujący o kredyt jest godny zaufania i spłaci w założonym terminie ustaloną w umowie kwotę. Do oceny ryzyka instytucje finansowe wykorzystują między innymi dane z Biura Informacji Kredytowej (w skrócie: BIK) i z zewnętrznych źródeł danych, do których należy zaliczyć Biura Informacji Gospodarczej.

Poręczenie – umowa, w której jedna osoba fizyczna bądź prawna (poręczyciel) zobowiązuje się, że spłaci wierzytelność w wypadku, gdyby zaciągający kredyt tego nie zrobił w wyznaczonym terminie.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania – wskaźnik, który pokazuje konsumentowi rzeczywisty koszt kredytu wyrażony w procentowym stosunku wobec pożyczonej przez niego kwoty, w ujęciu rocznym.

Stopa lombardowa – to oprocentowanie, po którym NBP udziela kredytów innym, komercyjnym bankom. Jest o tyle ważna, że jest ona bazowym wskaźnikiem, który służy do wyliczania maksymalnej wartości odsetek w kredycie konsumenckim. Bank może ustalić maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej jako wysokość odsetek w kredycie.  Także odsetki maksymalne za zwłokę spłacie są wyliczane w oparciu o wysokość stopy lombardowej. Stopa lombardowa jest wyznaczana przez Radę Polityki Pieniężnej.

Umorzenie egzekucji komorniczej – może być zastosowana w sytuacji, gdy np. komornik stwierdzi, że nie jest w stanie odzyskać długu od dłużnika ze względu na brak majątku. Wtedy może zostać ona umorzona. Nie oznacza to, że dług przestał istnieć. Przez kolejnych 10 lat od umorzenia, wierzyciel może wystąpić o ponowną egzekucję długu np. wtedy, gdy sytuacja materialna dłużnika poprawi się na tyle, że możliwe będzie odzyskanie od niego wierzytelności. Wymagane jest do tego jednak prawomocne orzeczenie sądu, które umożliwiało otwarcie egzekucji komorniczej w pierwszym terminie.

Wierzyciel – osoba fizyczna, bądź prawna (instytucja), która ma udowodnione i uzasadnione roszczenia wobec dłużnika. Wierzycielem może być firma windykacyjna, która w drodze cesji pozyskała prawa do wierzytelności innej instytucji np. od operatora komórkowego.

Wierzyciel wtórny – Instytucja, która na podstawie umowy odkupiła od pierwotnego wierzyciela wierzytelności. Od tej pory, to dłużnik jest zobowiązany do spłacenia długu do wierzyciela wtórnego. Najczęściej wierzycielem wtórnym jest firma windykacyjna.

Wierzytelność – zaciągnięte zobowiązanie, które należy spłacić. Może to być rata kredytu lub np. zapomniana faktura od operatora telefonii komórkowej.

Wierzytelności outsourcingowe – to wierzytelności, które odzyskują firmy windykacyjne w imieniu swoich klientów np. w imieniu operatora telefonii komórkowej. Firma windykacyjna jest w tej sytuacji tylko pośrednikiem – odzyskuje dług i przekazuje kwotę zleceniodawcy.

Wierzytelności sekurytyzowane – to wierzytelności zakupione przez specjalny fundusz inwestycyjny należący do danej firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna występuje wtedy w roli zarządzającego i odzyskuje dług w imieniu własnym, nie działając na zlecenie innej firmy jak miało to miejsce w przypadku wierzytelności outsourcowanej.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Zobacz również:
Jakie są etapy windykacji?
Cykl ABC Windykacji. Zbiór norm etycznych, których powinny przestrzegać firmy windykacyjne
Kontakt z firmą windykacyjną, proces windykacyjny oraz prawa konsumenta

Poleć artykuł