Czym różni się windykacja polubowna od windykacji sądowej? Jakie etapy obejmują działania firmy windykacyjnej? Jakie informacje powinny znaleźć się na pierwszym wezwaniu do zapłaty? Gdzie można zgłosić nierzetelne praktyki? Podpowiadamy.

  1. Działania firmy windykacyjnej obejmują kilka etapów. Po pierwsze: wezwanie do zapłaty i propozycję warunków oraz terminów, po drugie – negocjowanie warunków spłaty z osobą zadłużoną, po trzecie – zawarcie ugody oraz spłatę zadłużenia wg ustalonych zasad.
  2. Rozróżniamy windykację polubowną (gdy firma windykacyjna kontaktuje się listownie, telefonicznie lub w ramach wizyty konsultanta) i windykację sądową (kiedy do sądu kierowany jest pozew, a sprawa może się skończyć u komornika).
  3. To, w jaki sposób powinna przebiegać profesjonalna windykacja polubowna, określają Zasady Dobrych Praktyk, stosowane przez profesjonalne firmy windykacyjne zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Warto podkreślić, że wszystkie firmy windykacyjne powinny działać zgodnie z prawem i przestrzegać norm etycznych. Uwagi do działania jednej z firm zrzeszonych w KPF, można zgłosić do Komisji Etyki KPF, (etyka@kpf.pl). Na straży rzetelności działań wszystkich firm z branży finansowej stoi Biuro Rzecznika Finansowego, które przyjmuje skargi i pomaga konsumentom. Można odwołać się także do Federacji Konsumentów.
  4. Pierwsze wezwanie do zapłaty powin­no dokładnie opisywać zaległą płatność, zawierać dane wierzyciela, szczegółową kwotę należności, a także numer faktury, rachunku lub umowy, z której wynika to zadłużenie.
  5. Profesjonalny windykator powinien zadbać o to, by kontakt z osobą zadłużoną był kulturalny i uprzejmy. Rozmo­wy telefoniczne lub wizyty po­winny być podejmowane w czasie i miejscu, które nie będą uciążliwe dla osoby zadłużonej. Profesjonalny windykator podczas wizyty tereno­wej powinien przedstawić się, okazać identyfika­tor oraz upoważnienie do działania wydane przez firmę windykacyjną z wyraźnym określeniem zakre­su swojego umocowania.
  6. Firma windykacyjna powinna również zapewnić zachowanie tajemnicy oraz pełną ochronę danych osobowych osoby zadłużonej. Przekazywanie jakichkolwiek informacji związanych ze sprawą osobom trzecim jest niedozwolone.
  7. Firma windykacyjna nie powinna stosować praktyk zakazanych i niedozwolonych. Jej celem zawsze powinna być ochrona interesów kontrahenta i poszanowanie praw osoby zadłużonej.

Zobacz również:
Jak dogadać się z windykatorem
Jak powinny działać firmy windykacyjne?
Postrzeganie windykacji zmienia się

Poleć artykuł