Zasady Dobrych Praktyk KPF zapewniają również określone narzędzia osobom, które uznały, że działania firmy windykacyjnej mogły wykraczać poza przyjęte zasady etycznego postępowania. Dłużnik powinien być poinformowany o tym, jakie przysługują mu prawa – m. in. prawo do reklamacji postępowania windykacyjnego.

Prawo do reklamacji

W ramach prawa do reklamacji dłużnik może dla przykładu wskazać, że dochodzenie wierzytelności nie ma podstaw. W takiej sytuacji firma windykacyjna powinna dążyć do wyjaśnienia z dłużnikiem wszelkich wątpliwości – wziąć pod uwagę przebieg dotychczasowego postępowania reklamacyjnego, a także gdy jest wierzycielem wtórnym (por. słowniczek), również z firmą, od której kupiła na podstawie umowy cesji wierzytelności wobec danego dłużnika.

  • Na wyjaśnienie zgłoszonych w reklamacji wątpliwości firma ma maksymalnie 30 dni od momentu otrzymania ich zgłoszenia.
  • Jeżeli proces może ulec wydłużeniu, firma jest zobowiązania do pisemnego poinformowania o tym dłużnika w formie pisemnej, ale nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego (30 dni + 30 dni).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji firma powinna poinformować o tym dłużnika, a także wyjaśnić przyczyny odmowy i wskazać możliwości ewentualnego dalszego działania.

Kiedy reklamacja jest uzasadniona, firma windykacyjna powinna ją uznać, usunąć wskazane nieprawidłowości, a w przypadkach, gdy dotyczyła zasadności całego postępowania windykacyjnego, zaniechać dalszych działań.

Należy jednak pamiętać, że firma windykacyjna nie musi kontynuować rozmów na temat uzgodnienia spłaty zadłużenia z dłużnikiem, wtedy gdy okoliczności świadczą o tym, że dłużnik ma na celu jedynie uporczywe odwlekanie spłaty zadłużenia bez zamiaru ostatecznej spłaty, bądź nie przedstawia dowodów na uzasadnienie zgłaszanej reklamacji.

Skarga do Komisji Etyki KPF

Wszystkie firmy, które podpisały Zasady Dobrych Praktyk prowadzą działania w taki sposób, aby nie uchybiać zasadom tego kodeksu. W sytuacji, gdy dłużnik uzna, że działania firmy są sprzeczne z zasadami etyki branży lub z obowiązującym prawem, ma możliwość zgłoszenia sprawy do Komisji Etyki działającej przy KPF.

Jest to ciało niezależne od KPF, które składa się z ekspertów w różnych dziedzinach, w tym prawa i finansów. Jego zadaniem jest stanie na straży Zasad Dobrych Praktyk i interweniowanie, gdy złożona przez dłużnika skarga w postępowaniu wyjaśniającym zostaje uznana za zasadną.

Każda osoba, która uważa, że spotkała się z nieetycznymi praktykami firm zrzeszonych w KPF może zgłosić sprawę do Komisji Etyki: https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/ Komisja po stwierdzeniu złamania zapisów Zasad Dobrych Praktyk podejmuje decyzję o zobowiązaniu Członka KPF do usunięcia naruszeń ZDP oraz o ewentualnym zastosowaniu sankcji i ich rodzaju. Najpoważniejszą sankcją grożącą firmie może być wykluczenie z KPF oraz poinformowanie mediów o przyczynach wykluczenia, a także przekazanie sprawy do państwowych organów nadzoru i kontroli.

Jak złożyć skargę do Komisji Etyki KPF

Zgodnie z § 8 Regulaminu Pracy Komisji Etyki, skarga powinna zawierać:

  1. Określenie Wnioskodawcy,
  2. zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie Wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk,
  3. wskazanie osób, które zdaniem Wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
  4. kopię całej posiadanej przez Wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy,
  5. zgodę Wnioskodawcy na udostępnienie przez przedsiębiorstwo, będące stroną postępowania, informacji na temat przebiegu postępowania przedsiębiorstwa w sprawie, której dotyczy wniosek, w tym informacji, które mogą dotyczyć osoby Wnioskodawcy.

Skargę można złożyć:

  • w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem fax-u, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@kpf.pl.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Zobacz również:
Wierzyciele odzyskują miliardy, ale to niewielka część rosnących zobowiązań
6 stereotypów na temat firm windykacyjnych i procesu windykacji
Dlaczego Polacy mają trudności ze spłatą zobowiązań?

Poleć artykuł