Przyjaciel, członek rodziny lub dawny znajomy poprosił Cię o poręczenie kredytu lub pożyczki? Dobrze to przemyśl. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty, Ty możesz za to zapłacić. Sprawdź, z czym wiąże się poręczenie kredytu i co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca zadłużenia.

Poręczenie kredytu to umowa i bardzo poważne zobowiązanie, które ma wpływ na zdolność kredytową. Zawiera zobowiązanie wobec wierzyciela do uregulowania należności kredytobiorcy, w sytuacji, jeśli samodzielnie tego nie zrobi.

Innymi słowy jest zabezpieczeniem uregulowania cudzej należności finansowej i gwarancją dla instytucji finansowej. Kredytobiorca zobowiązuje się, że jeśli nie wywiąże się z długu, jest ktoś, kto zrobi to za niego. Poręczyciel odpowiada za wierzyciela całym swoim majątkiem. Takie zobowiązanie istnieje tak długo, aż kredytobiorca nie ureguluje należności.

Żyrant – kto to i jakie ma prawa?

Poręczyciel kredytu nazywany jest też żyrantem. Podpisując umowę, jednocześnie zobowiązuje się on, że spłaci całość lub część zaciągniętej pożyczki lub kredytu wypłacanego pożyczkobiorcy, jeśli ten z różnych przyczyn nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązania. Wówczas kredytodawca będzie żądał spłaty od żyranta, bo jest on dodatkowym zabezpieczeniem dla osoby biorącej kredyt lub pożyczkę.

Żyrantem może być każdy, kto ukończył 18 lat i dysponuje zdolnością kredytową. Najczęściej zostają nimi osoby spokrewnione z osobą, która podpisuje z instytucją finansową czy bankiem umowę na kredyt lub pożyczkę.

Niekiedy, poza krewnymi, zostają nimi partnerzy biznesowi albo bliscy znajomi. Poręczyciel składa swój podpis na umowie kredytowej tak samo, jak kredytobiorca.

Żyrant ma prawo:

  • do wglądu do dotychczasowej spłaty zadłużenia,
  • do zażądania od kredytodawcy informacji na temat stanu spłaty kredytu,
  • do informacji o opóźnieniach lub niespłacaniu kredytu,
  • do ubiegania się o zwrot spłaconych rat od kredytobiorcy, który tego nie dokonał.

Warto dodać, że zakres odpowiedzialności żyranta za każdym razem reguluje umowa z bankiem i to tutaj należy wynegocjować korzystne warunki.

Pamiętaj, że poręczenie pożyczki czy kredytu wpływa na ocenę zdolności kredytowej żyranta. Jest bowiem traktowany przez instytucje finansowe jako osoba posiadająca zobowiązanie, a dane żyranta przetwarzane są w rejestrach dłużników.

Żyrant a współkredytobiorca – jaka jest różnica?

Żyrant poręcza, że w przypadku braku możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę, obowiązek spłaty zadłużenia w całości lub w części przejdzie na niego. Warto zwrócić uwagę, że nie jest zobowiązany do wspólnej spłaty zobowiązania z kredytobiorcą.

W przypadku współkredytobiorcy zaciągnięte zobowiązanie dzielone jest na dwie osoby. Oznacza to, że kredytobiorca oraz współkredytobiorca solidarnie odpowiadają za kredyt, mają wspólne zadłużenie, które muszą regularnie spłacać.

Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca zadłużenia?

Co do zasady poręczyciel jest gwarantem dla banku w przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy kredytobiorca czy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest dodatkowym zabezpieczeniem dla instytucji, która udziela kredytu. Jeśli osoba, która zaciągnęła zobowiązanie spłaca je zgodnie z umową, poręczyciel nie musi spłacać kredytu.

Problem pojawia się, kiedy kredytobiorca nie reguluje należności zgodnie z umową. Wówczas obowiązek ten spada na poręczyciela. W tej sytuacji może domagać się on zwrotu wpłaconych pieniędzy na drodze prawnej i żyrant staje się automatycznie wierzycielem kredytobiorcy.

Jeśli poręczyciel odmówi spłaty zadłużenia, do czego zobowiązał się w umowie, powinien być świadomy tego, że to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za niespłacone przez kredytobiorcę raty kredytu. Dlatego ważne jest, żeby przed udzieleniem poręczenia dobrze się zastanowić.

Poręczenie kredytu – czy żyrant może się wycofać?

Bank, zanim podpisze umowę z żyrantem, zapoznaje go szczegółowo z obowiązkami i zasadami udzielania takiego rodzaju gwarancji. Ponadto sprawdza zdolność kredytową i upewnia się, czy jest gotów zabezpieczać spłatę kredytu lub pożyczki.

Zdarza się, że z różnych względów, np. zmiany sytuacji życiowej, osoba poręczająca chce wycofać się z żyrowania kredytu. Jest to sytuacja rzadka i trudna do przeprowadzenia.

Podstawowym warunkiem koniecznym, by wnioskować o rezygnację, jest terminowa spłata zadłużenia przez kredytobiorcę. Bank, tracąc poręczyciela, traci przecież dodatkowe zabezpieczenie odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Dlatego instytucja finansowa może wyrazić zgodę, ale z pewnością zażąda innego zabezpieczenia w postaci, np. zastawienia mienia przez kredytobiorcę właściwego.

Poręczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Jeśli poręczyliśmy kredyt, a osoba, która go zaciągnęła umrze, zobowiązanie niestety nie wygasa. Jest aktualne nawet po śmierci osoby zadłużonej.

Obowiązek spłaty należy wprawdzie do spadkobierców, lecz jeśli ci nie będą mogli go regulować, wówczas spadnie on na poręczyciela. Tak samo stanie się w sytuacji, jeśli wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek po zmarłym. Zobowiązaniem będzie obciążony żyrant.

Dlatego warto przed podpisaniem umowy poręczenia zadbać o takie zapisy w umowie kredytowej, które pozwolą np. rozłożyć zobowiązanie na dogodne raty.

Decyzja o tym, czy zostać żyrantem nie może być pochopna, lecz warta jest wnikliwego rozważenia, ponieważ wiąże się z wieloma obowiązkami i konsekwencjami, które mogą okazać się dotkliwe w skutkach.

 

Sprawdź również:

Czy po spłaceniu zaległych należności masz szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Czym może skutkować niespłacanie kredytu hipotecznego?

Jak sprawdzić zadłużenie?

Poleć artykuł