Zadłużenie Polski (dług publiczny) może dotknąć każdego z nas, a najbardziej tych, którzy sami są zadłużeni. Nie daj się trudnym okolicznościom — spłać swoje długi.

 

Dług publiczny — wszyscy o nim słyszeli, ale nie każdy rozumie związek między zadłużeniem kraju, a swoimi finansami. Wyjaśniamy czym jest, skąd się bierze i jaki efekt może mieć rosnący państwowy dług publiczny dla życia przeciętnego mieszkańca Polski.

 

Co to jest dług publiczny? — definicja

 

Dług publiczny to finansowe zobowiązania państwa (krajowe lub zagraniczne) powstałe z powodu pożyczek. Tymi finansowymi zobowiązaniami mogą być m.in. wyemitowane skarbowe papiery wartościowe, pożyczki, kredyty bankowe, udzielone poręczenia i depozyty. Instytucjami odpowiedzialnymi za zaciągane zobowiązania są m.in. Skarb Państwa i inne instytucje sektora finansów publicznych, także na poziomie samorządowym.

 

Powstaje na skutek:

 

  • finansowania deficytu budżetowego państwa przez zaciąganie pożyczek na jego spłatę,
  • zbyt długi okres trwania deficytu gospodarczego,
  • zwiększonych wydatków państwa, zwłaszcza w okresie nieprzewidzianych sytuacji, które wpływają na spowolnienie gospodarki (pandemia, wojna, kryzys gospodarczy),
  • niepodejmowania działań w celu zyskania dodatkowych środków na spłatę długu (np. podnoszenia podatków, cen, stóp procentowych), przy jednoczesnych dużych wydatkach, które ponosi państwo.

 

Ile wynosi dług publiczny Polski?

 

Mówi się, że to, co dociera do informacji publicznej, to tzw. jawny dług publiczny. Do szerokiego gremium odbiorców nie przedostają się informacje o tzw. ukrytym długu publicznym. Do ukrytego długu publicznego wlicza się to wszystko, czego państwo jeszcze nie zaciągnęło, ale ma w planach.

 

Każdy aktualny dług publiczny zawiera więc informacje tylko o potwierdzonych zobowiązaniach, w 2020 r. wyniósł 1.111.275,5 mln zł.

 

Dług publiczny Polski w 2021 r.

 

Istnienie długu publicznego generuje koszty jego obsługi, dotyczące regularnej spłaty odsetek i rat kapitałowych. Im większy dług, tym wyższe koszty jego obsługi. Jest to dużym obciążeniem dla finansów państwa. Budżet kraju nie załamie się tylko wtedy, gdy dług finansowy nie przekroczy 60 proc. PKB. Jest to zapisane w konstytucji RP z 1997 r. Po przekroczeniu tego poziomu, państwo musi podjąć radykalne kroki, żeby przeciwdziałać dalszemu zwiększaniu długu.

 

O ile dług publiczny Polski w 2020 r. w relacji do PKB wynosił 48 proc., to prognozy długu publicznego w 2021 r. są bardzo niepokojące. Rządowi eksperci wyliczyli, że dług publiczny w 2021 r. sięgnie niemal 1,5 bln zł. Wysokość długu w stosunku do PKB przekroczy alarmujące 60 proc.

 

Skutki długu publicznego dla każdego Polaka

 

Kiedy dług publiczny przekracza 60 proc PKB, gospodarka państwa może się zachwiać. A to odczuje już każdy Polak, bo taki dług publiczny:

 

  • obniża wartość ratingową (czyli wskaźnik poziomu zaufania) kraju, co skutkuje tym, że inwestorzy ostrożnie podchodzą do lokowania w nim swoich pieniędzy i następuje spowolnienie wzrostu gospodarczego,
  • może doprowadzić do obniżenia wysokości świadczeń społecznych i wynagrodzeń, szczególnie w instytucjach państwowych,
  • prowadzi do wzrostu bezrobocia,
  • może skutkować podniesieniem podatków.

 

Zadbaj o spłatę własnych długów

 

Trudna sytuacja, jaką kreślą rządowi eksperci jest całkiem realna. Dlatego już dziś zacznij działać w celu uwolnienia się od swoich zobowiązań. Spłać swoje długi, bo jeśli gospodarka spowolni, może to być trudniejsze.

 

Jeśli odezwał się do Ciebie windykator — porozmawiaj z nim. Celem windykatora jest niesienie pomocy osobom zadłużonym w spłacie należności. Jeśli przedstawisz mu swoją sytuację finansową, z pewnością ułoży dla Ciebie optymalny program spłaty.

 

Tutaj przeczytasz o tym, jak przygotować plan działania, żeby wyjść z długów.

Poleć artykuł